Obchodné podmienky

 

Platné k dňu 1.7.2017

 

 1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi Rainbow optic, MUDr. Vesela Arnaudová Popová, so sídlom Hodská 1659, 924 01 Galanta, IČO 34029061 (ďalej ako ” predávajúci”) a zákazníkom (ďalej ako “kupujúci”) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

1.2 Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára v elektronickej objednávke (ďalej ako “objednávka”). V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

– identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo)

– špecifikácia objednaného tovaru (t.j. typ, číslo tovaru, počet kusov). Objednávka (uzavretie kúpnej zmluvy) Vám bude potvrdená telefonicky alebo zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu.

 

 1. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho: V súlade so zákonom č. 102/2014 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru

2.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení (pokladničný doklad). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho poistený, nie formou dobierky. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

2.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný tovar prevziať a do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu za tovar.

2.4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu, bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu o upresnenie ďalšieho postupu neprevzatej objednávky, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Pokiaľ kupujúci na výzvu v určenom termíne neodpovie, objednávka bude stornovaná.

 

 1. Dodacia lehota a dodanie tovaru

3.1. Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 10 dní najneskôr však do 14 dní od objednania.

3.2. Objedaný tovar Vám bude zaslaný formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kurierom prepravnej spoločnosti DPD.

3.3. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady na doručenie.

3.4. Predávajúci vystaví k objednanému tovaru pokladničný blok, ktorý zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

 

 1. Spôsob platby:
 • Platba platobnou kartou cez bránu Besterone
 • Platba pri doručení na dobierku: Tovar Vám bude zaslaný formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnou spoločnosťou DPD. K cene dopravy sa pripočíta 1,30€ za platbu dobierkou (pri nákupe nad 200€ je dobierka zdarma)
 • Platba prevodom na účet banky: SK1102000000003539894857

Po spracovaní Vašej objednávky Vám bude zaslaný email s číslom bánkového účtu a so sumou ktorú zaplatíte.

Variabilný symbol: číslo objednávky (napr.: 123)

Konštantný symbol: 0008

 

 1. Zodpovednosť za vady – reklamácie

5.1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu.

5.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním a nesprávnym ošetrovaním.

5.3. Pokiaľ kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

 

 1. Postup reklamácie:

Čo najskôr nás informovať telefonicky: 0944 365 777 alebo 0905 345 376 alebo e-mailom: info@cerro.sk

Poslať tovar späť predávajúcemu na adresu: Rainbow optic, MUDr. Vesela Arnaudová Popová, Hodská 1659, 92401 Galanta, Slovensko

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

 1. Osobné údaje

7.1. Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle §7 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou.

 

 

Záverečné ustanovenia
 1. Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené v spoločnosti Rainbow optic, MUDr. Vesela Arnaudová Popová od dňa vyhlásenia.
 2. V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, akejkoľvek zmene v obchodnej politike spoločnosti, si predávajúci, vyhradzuje právo VOP meniť. Túto zmenu a jej účinnosť, spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom minimálne mesiac dopredu.