Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady – reklamácie
Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním a nesprávnym ošetrovaním. Pokiaľ kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
Postup reklamácie:
Čo najskôr nás informovať telefonicky: 0944 365 777 alebo 0905 345 376 alebo e-mailom: info@cerro.sk. Poslať tovar späť predávajúcemu na adresu: Rainbow optic, MUDr. Vesela Arnaudová Popová, Hodská 1659, 92401 Galanta, Slovensko

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.